اس ام اس عاشقانه آذر 94

پرتال واکنش: اس ام اس عاشقانه آذر94

اس ام اس عاشقانه آذر 94شوقی که چو گل دل شکفاند، عشق است

 ذهنی که رموز عشق داند، عشق است

مهری که تو را از تو رهاند، عشق است

 لطفی که تو را بدو رساند، عشق است

از خود خانه و کاشانه ای ندارم

 اما در عمق آرزوی من این است

که در دل تو خانه ای داشته باشم

 به مساحت یک قلب . . .


شبی پر کن از بوسه ها ساغرم

 به نرمی بیا همچو جان در برم

تنم را بسوزان در آغوش خوش

 که فردا نیابند خاکسترم


اس ام اس عاشقانه آذر 94
عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود

گاهی تمام من به تو تبدیل می شود


چو ماه از کام ظلمت ها دمیدی

 جهانی عشق در من آفریدی

دریغا، با غروب نابهنگام

مرا در دام ظلمت ها کشیدی


مگه من به تو اجازه دادم که بازم رفتی اون بالا ، هان !؟

بیا پایین ، زود باش ، آخه تو فقط ماه منی !

اس ام اس عاشقانه آذر 94

دیروز اومده بود دیدنم

 با یه شاخه گل سرخ و همون لبخندی که همیشه آرزوش رو داشتم

گریه کرد و گفت دلش برام تنگ شده ، ولی من فقط نگاش کردم

وقتی رفت سنگ قبرم از اشکاش خیس شده بود


دیروز تمام خاطرات با تو بودن را دور ریختم

 امروز هر چه می گردم خودم را پیدا نمی کنم

اس ام اس عاشقانه آذر 94

بغض کن اما نبار

خشک شو اما نریز

دیر کن اما بیا


این اس ام اس رو واست فرستادم و الان خوشحالم

چون می دونم اسمم روی صفحه گوشیت افتاده

حداقل یک ثانیه بهم فکر کردی

 و این یک ثانیه برای من یک دنیاست