اس ام اس عاشقانه بهمن 94

پرتال واکنش: اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه بهمن 94

دارد دیرمی شود

نگاه کن!

این طوراگربرویم

زیرِ پای مان پاییز

هیچ گاه به آخرنمی رسد

می مانیم میانِ برگ ها وُ… ،

آه ، نه!

پنجره رابازکن –  بیا

بایدبه ایستگاه بهاربرسیم!

کِی به راه خود می روی این شب ها

که تنهایی مجالم نمی دهد

برخیزم از رویاهات؟!

ماه!

من انتقامِ تو نیستم

از خورشید

من

فقط

یک ستاره ام.

” گیرم از این کنایه هیچ نفهمی” ، اما

باور کن ماه!

من

فقط

یک ستاره ام.

یک امشب

درمسیرباد بایست

عاشقانه هام را

سپرده ام بیاورد!

میان جنگلِ کاج های تلخ

هرنیمکتِ خالی

می تواندجای توباشد .

واین جا  چه قدرنیمکت خالی هست

هرغروب!

تمام شهر  درخواب

ومن هنوز  چشم به ستاره های دورگرفته

بیدارم .

آه !  تمام شهر

درخواب ومن هنوز

با ستاره ها بیدارم.

اگر برایم دعا کنی

به رویم لبخند بزنی

و با من

حرف

حرف

حرف…

اگر با من حرف بزنی

پیدا می شوم!

همه چیزروبه راه است

باران

روی شیروانی ضرب گرفته

ماه

سرجای خودش

قرار

من هم که

پشت پرده ی کاج ها

ایستاده ام به انتظار.

حالا دیگر باید بیایی

– نه؟!

هدیه ی خوبی نیست سکوت

کاش درو شود

باگپی کوتاه!

اس ام اس عاشقانه

ماهیچ وقت به هم نمی رسیم!

سال هاست روبه روی هم

دوسوی ریل هامی ایستیم

به هم نگاه می کنیم

وشاخه های گل

پژمرده می شوند

میان دست های مان.

تقصیرمانیست

قطارها

به سرعت می گذرند!