اس ام اس های جدید عاشقانه و احساسی

پرتال واکنش: اس ام اس های جدید عاشقانه و احساسی

اس ام اس های جدید عاشقانه و احساسی

مــــنــم ؛ درخــتـی کـه بـرگ هــایــش را ریــخــت تـا، تــــــو مـاه را از مـیـان شـاخـه هـایـش تـمـاشـا کـنـی

##################

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟

##################

اس ام اس های جدید عاشقانه و احساسی

دلم تقدیم آنکه به رسم جاده ها دور است،اما به رسم دل فاصله ای نیست

##################

نـمـی آیــی
و مـــن هــمـیـشـه گــمـان مـی کـنـم
دلـیـل تـمـام دلــشـوره هـای غــروب هـای ایـن شـهـر لـعـنـتـی
تـــو هــسـتـی

##################

اس ام اس های جدید عاشقانه و احساسی
دریــا و کــوه و آسـمـان را نــــه! جـــای خـــــــالـــی تـــو را تــمـاشـا مــیـکـنـم

##################

من عقابی بودم که نگاه یک مار
سخت آزارم داد
بال بگشودم و سمتش رفتم
از زمینش کندم
به هوا آوردم
آخر عمرش بود که فریب چشمش سخت جادویم کرد
در نوک یک قله آشیانش دادم که همین دل رحمی چه بروزم آورد
عشق جادویم کرد
زهر خود بر من ریخت
از نوک قله به زمین افتادم
تازه آمد یادم من عقابی بودم
بر فراز یک کوه آشیان خود را به نگاهی دادم

##################

مثل قالی نیمه تمام…ب دارم کشیده ای!!!یا ببافم…یا بشکافم…اول و آخر که به پای تو می افتم

##################

کویــــر… سـرگذشت دریاییست که به آفتـاب دل بسته بود

##################

کودک درونم هرچند بازیگوش باشد با احساس کسی بازی نمیکند

##################

اگـر گـفـتـی چـگـونـه مـی شـود مُـرده ای را زنـده کـرد ؟! فـرض کـن مـن مُـرده ام، حـالا بـخـنـد

##################

تمام غمهایت را به جان میخرم،تو فقط صدای خنده هایت را به کسی نفروش

##################

از ییلاق قشلاق دلت شعبه ی خزر شد چشمانم… لنگر بینداز ! می خواهم از بوسه هایت پیاده شوم.