تعبير خواب روبنده

تعبير خواب

تعبير خواب روبنده

تعبير خواب

تعبیر خواب

تعبير خواب روبنده

تعبير خواب روبنده به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر زني در خواب ببيند که روبنده دارد کاري در جهت حفظ حرمت زنانه خويش انجام مي دهد. روبنده مرد و شوهري است متعصب و سختگير که پاس خانواده را دارد. اگر ببينيد که روبنده بسته ايد شوهري آن چنان که گفته شد خواهيد داشت. روبنده براي مردان در خواب خوب نيست.