کافه گردش
تعبیر خواب
۷ شهریور ۱۳۹۵, ۱۱:۱۷ ق.ظ

تعبیر خواب روده

تعبیر خواب

تعبیر خواب روده

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب روده

تعبیر خواب روده به روایت امام جعفر صادق

دیدن روده در خواب بر شش وجه است.

اول: مال حرام. دوم: شفقت. سوم: سخنهای ناخوش. چهارم: فرزند. پنجم: زندگانی. ششم: کارکرد خوش.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب روده به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند که روده فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد، دلیل که از خویشان خیر و منفعت یابد و باشد که ایشان از وی شرف و سعادت یابند. اگر روده های وی از درون پیدا شد، دلیل که فرزندی از خویشان او مهتر شود. اگر بیند روده کسی را میخرد، دلیل که به قدر آن ازمال کسی که نهان کرده بود نصیب یابد.
تعبیر خواب روده به روایت ابراهیم کرمانی

آشکار شدن روده در خواب، مال نهان کرده بود که آشکار گردد، یا ولایتی یابد که به وی رسد. اگر خود در ولایتی باشد، بر قدر آن مال یابد.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب روده به روایت جابر مغربی

اگربیند روده های وی از دهانش بیرون آمد، دلیل بر مرگ فرزندان او بود. اگر بیند که روده کسی از دهنش بیرون آمد، دلیل که بر قدر آن مال که نهان کرده بود بخورد.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب روده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

روده وبال است و گرفتاری و غمی است طولانی که به سهولت دست از سر بیننده خواب بر نمی دارد. به خصوص اگر روده گشوده و دراز باشد. اگر ببینید که مسیر روده در دست شماست و یک سر آن در دست شماست و یک سر آن در دست دیگری مثل طناب این غمی است مشترک و اندوهی است که شما هم در آن اشتراک دارید. اگر در خواب شکم کسی را خالی از روده ببینید گرفتار تنگی معاش می شوید به اضافه این که از احباب خود دور می مانید و رنج می کشید. اگر در خواب ببینید که روده گوسفند در دست دارید نشان آن است که نعمت خود را تباه می کنید ولی اگر روده گوسفند به کسی بدهید او را به نعمت و راحت می رسانید. معبران نوشته اند روده گاو مال و خواسته است.

سارا ابراهیمی
261 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *