تعبير خواب ریحان

تعبير خواب

تعبير خواب ریحان

تعبير خواب

تعبیر خواب

تعبير خواب

تعبير خواب ريحان به روايت امام جعفر صادق

ديدن ريحان در خواب بر هفت وجه است.

اول: زن خواستن. دوم: كنيزك. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: كردار نيكو.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر بيند ريحان سبز و خرم و پاكيزه و خوشبوي بود، دليل كه او را فرزندي بود و كندن وي از زمين، دليل گريستن و اندوه است، به قدر آن چه كنده بود.

♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب ريحان به روايت حضرت دانيال

اگر بيند رياحين خوشبو همي فروخت چون سيسبر و مرزنجوس و غير آن، دليل است به كارهاي خير توفيق يابد و علم خواندن و نصيحت كردن اين جمله در وي موجود بود و مردمان از وي منفعت گيرند و ثناي او گويند.

♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب ريحان به روايت جابرمغربی

هر زينت و نقصان كه در رياحين بيند، صلاح آن هم بديشان بازگردد. ريحان فروش چون به وقت خويش فرو شد، بسيار نيكو بود. اگر نه به وقت خويش بود، دليل بد بود. زيرا كه ريحان چون به وقت خود بود كسي بزرگ و نيكو بود كه وي را بدان كس دوستي و مصاحبت افتد. اگر بيند كه ريحان را از زمين بركند، دليل كه از چنين كساني كه ياد كردم او را مفارقت افتد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

برخي از معبران کلا ريحان را در ميان سبزي ها خوب ندانسته و به غم و رنج مخصوصا به گريستن تعبير کرده اند و برخي ديگر آن را خوب شناخته و فقط کندن ريحان را از زمين خوب نشناخته اند. ابن سيرين مي گويد ديدن ريحان در خواب خوب نيست مگر اين که از زمين کنده شود که دليل گريستن است. نفايس ريحان را در زمره سبزي هاي خوب شناخته. ديدن ريحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غير وقت و پژمرده باشد خوب نيست. بوي ريحان خرمي است.