تعبير خواب رینگ

تعبير خواب

 تعبير خواب رینگ

 تعبير خواب

تعبیر خواب

 تعبير خواب رینگ

تعبير خواب رینگ به روايت منوچهر مطيعي تهراني

رينگ نشان استحکام است در امور جاري زندگي بيننده خواب. چنانچه ببينيد خودرويي داريد که رينگ نو و سالم دارد نشان آن است که کار شما بر مدار درستي قرار خواهد گرفت و پيشرفت مي کنيد و اگر رينگ شکسته بود تعبير خلاف آن است.