تعبير خواب زانو

تعبير خواب

تعبير خواب زانو

تعبير خواب

تعبیر خواب

تعبير خواب زانو

تعبير خواب زانو به روايت محمد بن سيرين

اصل زانو درخواب، معيشت بيننده خواب بود. اگر زانو را شكسته بيند، دليل است كارش شكسته و بي رونق شود. اگر زانو را بزرگ و قوي بيند، دليل كه كار او قوي گردد و عيش بر او فراخ گردد. اگر بيند به زانو مي رفت، دليل كه كار او و معيشت او ضعيف شود. اگر بيند كه چشمه زانوي او شكسته است، دليل است كار او تباه شود و نيازمند خلق گردد. اگر بيند چشمه زانوي او بيفتاد، دليل كه مايه اي كه دارد از دست او برود.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب زانو به روايت ابراهیم کرمانی

زانو در خواب كار و كسب و معيشتِ مردم است و هر چند كه سخت تر بود كار و كسب او بهتر بود. اگر سست بود به خلاف اين بود.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب زانو به روايت جابر مغربی

زانو درخواب كار و كسب و جايگاه رنج و عناي مردم بود و هر زياده و نقصان كه در زانو بيند، تاويلش چنان بود كه ياد كرديم.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب زانو به روايت منوچهر مطيعي تهراني

زانو در خواب شغل و حرفه اي است که جهت تامين معاش خويش بر آن متکي هستيم. اگر در خواب بببينيد که زانوان سالم و محکم و نيرومندي داريد و به کمک آن زانوان به راحتي حرکت مي کنيد شغل شما خوب است و زندگي مرفهي خواهيد داشت و روزي شما فراخ خواهد بود و آينده اي روشن در انتظارتان است و اگر ببينيد زانوانتان نحيف و ضعيف گرديده احتمالا شغل خود را از دست مي دهيد. درد زانوان اين را مي گويد که از نظر شغلي گرفتار مشکل مي شويد.