تعبير خواب زخم

تعبير خواب

تعبير خواب زخم

تعبير خواب

تعبیر خواب

تعبير خواب زخم

تعبير خواب زخم به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي به خواب بيند كه زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دليل است برزخم زننده ظفر يابد و نيز خير و منفعت يابد. اگر بينداز جايگاه زخم او خون بيرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد، دليل كه مال حرام يابد.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب زخم به روايت ابراهیم کرمانی

اگر كسي بيند كه بر تن او زخم رسيد و اندامش به خون آلوده شد، دليل است كه به قدر آن خون كه از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب زخم به روايت امام جعفر صادق

ديدن زخم به خواب بر سه وجه است.

اول: ظفر يافتن. دوم: خير و منفعت. سوم: نقصان مال، خاصه كه از جايگاه زخم خون روان بيند.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب زخم به روايت جابر مغربی

اگر بيند زخم زده، دليل بر كاري مشكل بود كه ظاهر شود. اگر بيند از آن زخم خون مي رفت، دليل كه كسي بر وي دروغ گويد و بعد از آن ظاهر گردد كه آن دروغ بوده باشد. اگر بيند كه جايگاه زخم آماس داشت، دليل كه مال و عيش خوش يابد، لكن از دوستان و خويشان مفارقت جويد.