کافه گردش
تعبیر خواب
۷ بهمن ۱۳۹۴, ۱:۳۱ ب.ظ

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است

پادشاه

رئیس

ثروت

مرد دلیر

خوان سالاری پادشاه و امیر

______________________

تعبیر خواب آسیاب به روایت محمد بن سیرین

آسیاب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمنی و دعوا است

اگر خود را در آسیاب ببینید ، تعبیرش آن باشد که با کسی به نزاع بر خواهد خاست

اگر در خواب ببیند که در آسیاب خودش است ، در دعوا پیروز می شود

اگر ببیند به تماشای آسیاب بی غله ایستاده است ، دلیل آن باشد که به سفر می رود

اگر سنگ آسیابی را فلزی ببیند ، دلیل جنگ و پیکار است

اگر آسیابی که دیده است ، از شیشه باشد ، او را با زنان جنگ و دعوائی در میان باشد

اگر ببیند سنگ و آهن آرد می کرد ، جنگ سختی در پیش است

اگر ببیند آسیاب را با دست می گرداند ، دلالت دارد بر آنکه او شریک بی رحمی باشد که با وجود آن شریک کارش به سامان نمی رسد

اگر ببیند آسیاب را خراب می کرد ، چیزی منسوب به آسیاب خراب خواهد شد

اگر آسیابان را در خواب ببیند ، تعبیر آن نیکوست چرا که آسیابان در خواب مردی باشد که رزق و روزی مردم به دست اوست

اگر ببیند آسیاب جز با دست می گردد و آرد خوب از آن حاصل می شود ، نعمت و کامرانی برای آسیابان و مردم است

اگر صدای گردش سنگ را بشنود ، دلیل آن باشد که کارش بالا می کیرد

______________________

تعبیر خواب آسیاب به روایت حضرت دانیال

اگر ببیند غله برای آرد کردن به اسیاب می برد ، تعبیر آن باشد که فایده ای به او می رسد ، دانیال علیه السلام در باره خواب دیدن آسیاب بیشتر به وضعیت آسیابان نظر داشته است که در این باب امروزه ضرورتی به طرح موضوع نیست

______________________

تعبیر خواب آسیاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود. اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد. اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود. شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند. سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است. گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن. در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.

سارا ابراهیمی
780 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *