کافه گردش
تعبیر خواب
۱۱ بهمن ۱۳۹۴, ۱:۰۴ ب.ظ

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب آفتاب به روایت امام جعفر صادق

آفتاب را در خواب دیدن به هشت وجه تعبیر می شود

خلیفه

پادشاه و سلطان بزرگ

رئیس

عامل و مامور امور ارزاق و توشه

عدل پادشاه

سود و منفهت مردم

زن برای مرد و شوهر برای زن

کار روشن و نیکو

و باز میفرمایند ، شعاع آفتاب را از خواب دیدن ، بر عکس خود آفتاب تعبیر می شود
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
آفتاب در خواب ، پادشاه باشد

ماه در خواب ، وزیر سلطان است

زهره در خواب ، ملکه یا زن سلطان است

عطارد در خواب ، دبیر پادشاه و نویسنده او و دربار باشد

مریخ در خواب ، نشان سپهسالاری شاه است

ستارگان دیگر در خواب ، سپاه پادشاه و سپهسالار هستند

ابن سیرین برای این تعبیر خواب

حضرت یوسف عله السلام را مصداق می آورد که دید یازده ستاره و آفتاب و ماه بر او سجده بردند و در نهایت خودش بعد از مصیبتهای فرائان در مصر به مقام والایی رسید و در زندارن با کمک تعبیر خواب رهایی یافت

آفتاب و ماه بر پدر و مادر و برادر دلالت دارد

اگر ببیند آفتاب پاک و پاکیزه طلوع کرد و پرتو افشاند ، تعبیر چنان باشد که از خویشان خود زن می ستاند

اگر ببیند ابر ، آفتاب را تیره و تار کرده بود ، حال پادشاه و امیر دگرگون شود

اگر در خواب کسوف آفتاب و سیاه شدنش را ببیند ، که بعد از لختی سیاهی بر طرف شود ، پادشاه و امیر بیمار می شود ، اما به زودی شفا می یابد

اگر ببیند از آفتاب ریسمانی آویزان است و او بدان چنگ زد ، تعبیر چنان باشد که از پادشاه و امیر به او یاری شایسته ای خواهد رسید

اگر ببیند آفتاب و ماه و ستارگان جمع شدند و او نور همه را ستاند ، تعبیر چنین می تواند باشد که پادشاهی هفت عالم به دست خواهد آورد و همه سلاطین روی زمین سر در خط فرمانش خواهند آورد

اگر ببیند آفتاب و ماه و ستارگان را گرفت و همه تیره و تار بودند ، خواب بیننده هلاک خواهد شد ، مخصوصا اگر شخص ستمگر و بی انصافی باشد

اگر ببیند آفتاب و ستارگان به زیر ابر اند شدند ، تعبیر چنین باشد که پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خواهد خورد و رو در فرار خواهند گذاشت

____________________

تعبیر خواب آفتاب به روایت حضرت دانیال

اگر در خواب آفتاب ببیند ، نشان دیده پادشاه و خلیفه و امیر است

اگر ببیند آفتاب را در آسمان گرفت ، در راه امیری بزرگ قرار می گیرد و دوست و مقری او می شود

اگر ببیند که خود چون خورشید نور می افشاند ، خودش آفتاب شده است ، به مقام بسیار بالائی همچون پادشاهی و امیری می رسد و اگر اهلیت مقامی چون امیری و پادشاهی را نداشته باشد به اندازه همتش به بزرگواری خواهد رسید

اگر ببیند با آفتاب می جنگید ، با امیر و پادشاهی به خصومت گرفتار می آید

اگر ببیند آفتاب را گرفت اما نور و شعاع نداشت ، تاریک و تیره نیز نبود ، از غمهایش رهائی حاصل شود

اگر ببیند خورشید تیره و تاریک است و در جای خود نیست ، تعبیرش چنان باشد که امیر و سلطلن را به کارهایش احتیاج افتد
تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اکر میان آفتاب در خواب دو نقطه سیاهی ببیند ، تعبیر چنان باشد که پادشاه نگران سلطنت خویش است

اگر آفتاب و ماه را با یکدیگر در جنگ ببیند ، دلیل آن باشد که میان دو پادشاه جنگ در می کیرد

اگر ببیند زمین و آفتاب سرزمینی را نوری در میان نیست ، دلالت دارد بر آنکه سلطان و امیرش معزول خواهند شد

اگر ببیند آفتاب در دست او سیاه و تیره شد ، بر شاه غم بزرگی می رسد و آن غم دامن خواب بیننده را نیز خواهد گرفت

اگر ببیند آفتاب به سوراخی فرو رفت ، پادشاه آن دیار از دنیا خواهد رفت و مردم در عزایش اندوهگین خواهند شد

____________________

تعبیر خواب آفتاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در مورد آفتاب معبران اختلاف عقیده نه کلی بل که سطحی دارند به این صورت که برخی آفتاب را در عالم خواب پادشاه می دانند و دسته ای دیگر پدر و مادر می شناسند. عقیده فروید نیز تقریبا همین است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم می یابد و با استدلالی که می کند هم می تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر. ابن سیرین می گوید آفتاب در خواب شاه است، ماه وزیر اوست، زهره ملکه و همسر شاه، جابر مغربی می گوید آفتاب در خواب پدر است و ماه مادر با آشاره به آیه شریفه در سوره مبارکه یوسف. در نفایس الفنون نیز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گردیده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم می شود. برخی از معبران نوشته اند آفتابی که بر دیوار و حیاط خانه شما تابیده است می تواند یک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار می گیرد و اگر جوان هستید گویای یک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است. اگر ببینید که ابری چهره آفتاب را تاریک کرده غمی پیدا می شود که شما را می آزارد. اگر بیننده خواب ببیند که آفتاب را گرفته و به مالکیت خویش در آورده به جاه و مقام بالا می رسد و از این بهتر وقتی است که ببیند خودش به خورشید مبدل گردیده و نور افشانی می کند. چنان چه ببیند بین او و آفتاب جنگی در گرفته با یک قدرت برتر رو در رو قرار می گیرد و کارش به مبارزه و جدال می رسد. اگر ببیند که خورشید کم رنگ بود و جای خودش قرار نداشت قدرت برتر به او محتاج می شود.

سارا ابراهیمی
465 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *