کافه گردش
تعبیر خواب
۴ آذر ۱۳۹۴, ۷:۵۵ ب.ظ

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر

96c5babd255c79eb61b73e3b3a49c1eb

تعبیر خواب

سایت تعبیر خواب

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر به روایت امام جعفر صادق
تعبیر ابر بر نه وجه است :حکمت

ریاست

پادشاهی

رحمت

پرهیزکاری

عذاب

قحطی

بلا

فتنه

تعبیر خواب ابر تعبیر خواب ابر به روایت محمد بن سیرین
اگر ببیند ابر در هوا حرکت می کند و جا به جا می شود ، تعبیر چنان باشد که با علما و حکما مصاحبت پیدا می کند ، اگر خواب بین این رویا پادشاه و امیری باشد سفیران و جبر آورانی به اکناف کشور خود می فرستد

اگر ببیند ابر را در آسمان گرفت و به زمین آورد ، کارش رونق می گیرد و صاحب مقام و منزلت می شود

اگر ببیند ابر بر او سایه انداخته است ، در آن سال خیر و برکت و نعمت فراوان بر او می رسد

اگر ببیند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد ، تعبیر آن کسب علم و فضل فراوان است به آن اندازه که هیچکس را یارای برابری با او نباشد

اگر ببیند سراسر عالم را ابر بی باران پوشاند ، خواب خوش طالعی نیست و تعبیر نیکویی ندارد

تعبیر خواب ابر به روایت حضرت دانیال
اگر خود را زیر ابر باران زای سفید ببیند ، تعبیر چنان است که خداوند به او علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علم او بهره مند خواهند شد
اگر خود را زیر ابر باران زای زرد ببیند ، دلیل آن باشد که بیمار خواهد شدعده ای از معبران را در این مورد عقیده بر این است که زنی خواهد ستاند که موجب رنج و غمش خواهد شداگر ببیند زیر ابر سرخ ایستاده است ، به رنج و بلا گرفتار می شود و محنت می بیند ، دلیل این تعبیر آنست که خداوند اقوام مغضوب را با فرستادن ابر سرخ به عذاب بشارت می داداگر خود را بر ابر سبز ایستاده ببیند ، به اندازه ای که ایستاد فرمانروایی خواهد کرداگر ببیند ابر از فراز سرش گذشت ، با شخصی ارجمند و خوش نام معشرت می کند به منظوری که این آشنایی دارد می رسد
تعبیر خواب ابر به روایت ابراهیم کرمانی
اگر ببیند پاره های ابر را جمع کرد و خورد ، میان حکما و عما صاحب مقام ممتازی خواهد شد و در علم و دانش یگانه می شود
تعبیر خواب ابر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است. اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود. از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است. ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد. اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می گیرد. ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوی زنی به او زیان می رسد. ابر سرخ مصیبت و بلا است. ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است. ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است. ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد. چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید. ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

رهـــــــــــــا مسعودی
920 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *