تعبیر خواب بهار

تعبیر خواب

vakonesh.com58ee9e8112ea33c84756a18115f071a9

تعبیر خواب

vakonesh.comba36b6920738f7c1edffac3fd77891a7

تعبیر خواب بهار

تعبير خواب بهار به روايت محمد بن سيرين

بهار در وقت بهار پادشاه است. اگر به خواب بيند كه فصل بهار است و هوا نامعتدل، چنانكه از گرمي و سردي مردمان را مضرت و رنج رسيد، دليل كه اهل آن ديار را زا پادشاه رنج و مضرت رسد. اگر بيند هوا معتدل است و چنان خرم گشته از گل و شكوفه، و مردم را هيچ رنج و مضرت نبود، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه خير و منفعت رسد. اگر بهار را به وقت خود به اعتدال بيند، دليل جاه و عز و رفعت است و مردم عامه را از پادشاه، قوت ونصرت است و دليل انصاف پادشاه است و تاويل فصل پاييز همين است.

____________________________________________

تعبير خواب بهار به روايت منوچهر مطيعي تهراني

بهار، طبيعت در نهايت اعتدال است و بايد هم چنين باشد. حال اگر اين طور نبود خلاف طبيعت چيزي شده و حادثه اي اتفاق افتاده. چنانچه در خواب احساس کنيم بهار است ولي هوا گرم است و دماي بسيار دارد يا چنان سرد است که در خواب مي لرزيم خوب نيست و گوياي دگرگوني تند و حاد مي باشد در زندگي بيننده خواب. در عالم خواب ديدن بهار و اعتدال طبيعي در بطن طبيعت نيکو است و براي بيننده خواب مبشر تعادل يا بهبود زندگي است. چنانچه بيمار باشيد و در خواب بهار را ببينيد يا باغي را ببينيد که پر گل و ريحان است و احساس کنيد که همه اين خوبي ها به مناسبت بهار ايجاد شده نويد بهبود شماست و بي ترديد از بيماري شفا خواهيد يافت. بهار راسا در خواب ديدني نيست اما مي توانيد جلوه بهار ار در اشيا و گياهان و آب و باد و خاک و کوهستان ببينيد که اين نيکو است و بشارت خوبي. اگر جلوه بهار را مثلا در باغ ببينيد و حس کنيد بهار است اما نقصي در آن باشد در راه تامين نيک بختي شما مانعي به وجود مي آيد. روي هم رفته ديدن جلوه هاي بهاري نويد آينده است و خوش بيني در برخورد با پيروزي هايي که بر مبناي حسن نيت حاصل مي گردد.