تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب

vakonesh.com252c4f7be846eaa1de2a42922ddfaf1b

تعبیر خواب

vakonesh.comcf7fda0ddf564ed010c1b21667bc9bff

تعبیر خواب بیابان

تعبير خواب بیابان به روايت امام جعفر صادق

ديدن بيابان در خواب بر چهاروجه است. اول: روزي و قسمت. دوم: حيرت و سرگشتي. سوم: عناد و رنج. چهارم: بيم و خطر و هلاك، مگر از وي زود بيرون آيد.

______________________________________________________________

تعبير خواب سبزه به روايت حضرت دانيال

بيابان در خواب قسمت و روزي است به قدر بزرگي و فراخي آن. اگر بيند در بيابان ها تنها بود، دليل كه از كسب خويش مال فراوان يابد. اگر بيند با گروهي در بيابان مي گشت، دليل كه مال و نعمت بسيار از سفر يابد و روزي بر وي گشاده شود. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه از بيابان بيرون آمد، دليل كه از غم و اندوه رسته شود. اگر بيند در بيابان شد، دليل كه غمگين و مستمندگردد.

______________________________________________________________

تعبير خواب سبزه به روايت منوچهر مطيعي تهراني

بيابان و صحرا و دشت وسيع يا نا هموار خشک بدون آباداني همه يک تعبير دارد.معبران نوشته اند که بيابان قسمت و روزي است. بيابان در خواب هاي ما انتظار و توقعي است که از دنيا داريم و اين متناسب است با بزرگي و وسعت بيابان.