کافه گردش
تعبیر خواب
۲۶ فروردین ۱۳۹۵, ۶:۲۹ ب.ظ

تعبیر خواب توبره

تعبیر خواب

تعبیر خواب توبره

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب توبره

تعبیر خواب توبره به روایت محمد بن سیرین

توبره در خواب خیر و برکت و منفعت است، خاصه که نو بود. اگر بیننده توبره داشت یاکسی به وی داد، دلیل که از کسی خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند توبره های زیاد او ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.

♦♦♦♦♦

تعبیر خواب توبره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

توبره نماینده میزان و مقدار توقع و طعمی است که از زندگی حالیه و آتی خویش داریم. چه توبره در حیات کنونی ما نقشی داشته باشد و چه نداشته باشد فرق نمی کند چرا که توبره طمع و انتظار ما را مشخص می کند. اگر در خواب دیدید که توبره ای بزرگ دارید از زندگی زیاد متوقع می شوید و دندان تیز می کنید و اگر توبره کوچکتر از حد متعارف است به اندک قانع می شوید. دیدن توبره پر و بسته شده که ندانید درون آن چیست در خواب شما نماینده و بازگو کننده مسافرتی است که در پیش دارید و می روید.ابن سیرین نوشته توبره نماینده خیر و برکت است در خواب و این تعریفی است که تعبیرما را توجیه می کند. توبره نو در رویای یک دختر جوان عشق و ازدواج است و برای پسر جوان امید به آینده برای مردان کاسب و تاجر دیدن توبره در خواب نیکو است چون از پول و مال خبر می دهد یا این که معتبر می شود و مورد حمایت قرار می گیرد. یک حمایت مالی مانند اعتبار بانکی که کار گشا واقع می شود. چنانچه در خواب دیدید که چندین توبره دارید تحیر و دودلی و تردید پیش می آید از آن نوع که نمی دانید به کدامین راه بروید و کدام را انتخاب کنید. چنانچه در خواب دیدید که توبره سوراخ یا پاره دارید خواب شما از یک شکست خبر می دهد که در جریان آن مالی را از دست می دهید که مقدار آن به اندازه توبره قابل قیاس می باشد. داشتن توبره کثیف و متروک که ضمن اشیا دیگر افتاده و باید بگردید تا آن را بیابید تازه وقتی یافتید می بینید کثیف و چرب و نوچ است نشان دهنده ابتلا است به گرفتاری های دست و پاگیر و ملالی که از نادرستی خواست شما پدید می آید.

سارا ابراهیمی
376 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *