تعبیر خواب تگرگ

تعبیر خواب

تعبیر خواب تگرگ

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب تگرگ

تعبير خواب تگرگ به روايت امام جعفر صادق

ديدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است.

اول: بلا. دوم: خصومت. سوم: لشگر. چهارم: فحط. پنجم: بيماري.

♦♦♦♦♦

تعبير خواب تگرگ به روايت محمد بن سيرين

تگرگ درخواب عذاب و تنگي دنيا است، مگر اندك بود. اگر به وقت خود بود، دليل كه اهل آن موضع فراخي و نعمت بود، لكن تگرگ ديدن نه به وقت خود، دليل بر غم و اندوه كند اهل آن موضع را.