تعبیر خواب خمیر

تعبیر خواب

تعبیر خواب خمیر

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب خمیر

تعبير خواب خمیر به روايت امام جعفر صادق

ديدن خمير به خواب بر سه وجه بود. اول: زيادتي در دين. دوم: منفعت اندك. سوم: روزي حلال.

♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب خمیر به روايت محمد بن سيرين

سرشتن آرد گندم، دليل مالي با سود بسيار از تجارت بود، به شرط آن كه خميرش برآمده بود. اگر خميرش برنخاسته بود، دليل كه زيادي فساد و فسق است. سرشتن آرد كاورس، دليل منفعت اندك است.

♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب خمیر به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند خمير فرا گرفت يا بخريد، يا كسي به او داد، اگر جوين باشد، دليل كند به قدر آن مالي حلال او را در تجارت حاصل شود. اگر خمير كاورس بود، نفعه اندك بود.

♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب خمیر به روايت منوچهر مطيعي تهراني

در خواب آرد و خمير اهميت فراوان دارد اما کم ارزش است. ديدن خمير نان در خواب ميمون و مبارک است و گوياي پول و مالي است که به بيننده خواب مي رسد به قدر همان خميري که در خواب مي بيند يا خودش مي زند. اگر ببينيد خمير مي زنيد يا خمير مي زنند و آن خمير هنوز بر نيامده يعني هنوز خوب تخمير و آماده نشده خواب شما مي گويد پولي به دستتان مي رسد که آلوده است، آميخته به گناه است، همراه فسق و ريا و نيرنگ بوده و مراحلي از اين دست را گذرانيده تا به شما رسيده است که البته خوب نيست.