کافه گردش
تعبیر خواب
۱۰ تیر ۱۳۹۵, ۲:۲۵ ب.ظ

تعبیر خواب خیمه

تعبیر خواب

تعبیر خواب خیمه

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب خیمه

تعبیر خواب خیمه به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند که خیمه از بهر خویشتن زد یا کسی از بهر او زد و آنجا نشست. اگر سپاهی بود، مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگر بازرگان بود، سفر کند و از آن سفر مال و منفعت یابد. اگر خیمه سیاه و بزرگ بیند، دلیل غم و اندوه است. اگر خیمه کهن و دریده بیند، دلیل است که به او مضرت و زیان برسد.

♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب خیمه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند از خیمه بیرون رفت، دلیل که از شرف و بزرگی بیفتد. اگر بیند پادشاه به خیمه اش نشسته بود، کارش نکو گردد و بر دشمن ظفر یافته، کارش به نظام شود و خیمه در روز به خواب دیدن، کسی بود که کار شاهان و بزرگان بهم پیوندد و مهیا دارد.

♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب خیمه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که خیمه ای زده اید پناهگاه و منبع امیدی می یابید که می توانید خود را در پناه آن محفوظ نگه دارید و او شخصی است که از شما حمایت می کند و شما به قدرت و شخصیت او متکی خواهید شد. اگر ببینید که در صحرا و بیابان و برای پیک نیک چادر و خیمه زده اید به سفری با نشاط می روید که برای شما مفید است و چنانچه گرداگرد شما چمن و سبزه و درخت و آب صاف باشد بهتر است. اگر ببینید که خیمه می زنید کاری را بنیاد می نهید و اگر دیدید در خواب خیمه ای را جمع می کنید به کاری پایان می دهید که مداومتش برای شما بهتر بود. اگر خیمه های زیادی دیدید با عده ای اشخاص بزرگ آشنا می شوید و اگر خیمه فقیرانه بود کسانی هستند که به شما و کمک شما نیازمندتر خواهند بود. دوزنده خیمه مردی است مدبر و کاردان که کارهای خراب را صورت می بخشد و امور گسیخته را پیوند می دهد.

سارا ابراهیمی
292 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *