تعبیر خواب دارچین

تعبیر خواب

تعبیر خواب دارچین

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب دارچین

تعبير خواب دارچین به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي بيند دارچين بسيار داشت، دليل كه غمگين و متفكر شود. اگر بيند دارچين مي خورد غم اندوهش صعب تر بود.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب دارچین به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند دارچين جهت رفع علت مي خورد و او را سود داشت، دليل نيكي و صلاح است.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب دارچین به روايت منوچهر مطيعي تهراني

دارچين تلخ کامي و فکر و خيال است. شايد غصه اي پيش نيايد و غم بزرگي نباشد اما تکدر و گرفتگي خاطر و فکر و خيال بيننده خواب را مي آزارد. اگر در خواب ببينيد دارچين مي خوريد، به هر طريق که باشد، گرفتار اندوه و گرفتگي خاطر مي شويد به خصوص اگر در خواب از خوردن آن خوشتان نيايد. اگر ديديد مثلا دارچين دم کرده را با رغبت و ميل مي نوشيد و از نوشيدن آن خوشتان مي آيد گناهي مرتکب مي شويد که بعدا براي شما اندوه و ناراحتي مي آورد. اگر ديديد دارچين به ديگران مي دهيد براي او ناراحتي به وجود مي آوريد که خودتان هم در آن سهيم هستيد. تر و خشک و کوبيده و نکوبيده دارچين يک تعبير دارد.