تعبیر خواب دیوانه

تعبیر خواب

تعبیر خواب دیوانه

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب دیوانه

تعبير خواب دیوانه به روايت محمد بن سيرين

ديوانگي در خواب، مال حرام است بر قدر ديوانگي وي، لكن آن مال را به خيرات هزينه كند و از مردمان ملامت يابد.

♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب دیوانه به روايت ابراهيم کرماني

هر كه بيند كه ديوانه شد است، دليل كه به فساد گرايد و ربا خوردن.

♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب دیوانه به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ديوانه اي را ببينيم که او را مي شناسيم کاري نادرست انجام مي دهيم که مورد سرزنش و شماتت واقع مي شويم. اگر ديوانه اي را ديديم که نمي شناختيم احتمال لغزش براي ما پيش مي آيد که بايد هوشيار و آگاه باشيم. اگر در خواب ديديم که خودمان ديوانه شده ايم سر زبان ها مي افتيم و کاري خلاف انجام داده يا انجام خواهيم داد.