تعبیر خواب راسو

تعبیر خواب

vakonesh.com58ee9e8112ea33c84756a18115f071a9

تعبیر خواب

vakonesh.comba36b6920738f7c1edffac3fd77891a7

تعبیر خواب راسو

تعبير خواب راسو به روايت محمد بن سيرين

ديدن راسو به خواب دزد است. اگر بيند راسو در خانه يا در دكان رفت، دليل كند كه دزد در آنجا شود و چيزي بدزدد. اگر بيند كه راسو را بكشت، دليل كه دزدي را بگيرد و بر او ظفر يابد. اگر بيند گوشت راسو ميخورد يا چيزي از اندامهاي او در دست داشت، دليل است كه مالي از دزد بستاند.

____________________________________

تعبير خواب راسو به روايت امام جعفر صادق

ديدن راسو به خواب، بر سه وجه است. اول: غم و اندوه. دوم: درد. سوم: بيماري.

____________________________________

تعبير خواب راسو به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بيند راسو وي را بگزيد، دليل كه بيمار و سرانجام شفا يابد. اگر بيند كه با راسو جنگ و نبرد مي كرد و بر او غالب آمد، دليل كه بر دزد چيره شود او را قهر كند.

____________________________________

تعبير خواب راسو به روايت منوچهر مطيعي تهراني

راسو از پستانداران جونده صحرايي است که از موش بزرگتر و از خرگوش کوچکتر است. ديدن راسو در خواب رو به رويي با دزد است. اگر ديديد راسويي در خانه يا در مزرعه شما زندگي مي کند و آنجا سکني گزيده مطمئن باشيد دزدي خانگي داريد. دزدي که اهلي و آشناست و بي آن که خودتان بفهميد مال شما را اندک اندک مي برد. معبران عموما راسو را دزد تعبير کرده اند. اگر در خواب ديديد که به راسو غذا مي دهيد در واقع مال خود را به کسي مي دهيد که اگر هم ندهيد او مي دزدد و مي برد. اگر ديديد راسويي را شکار کرديد و کشتيد انسان بد نيت و کج دستي را از خود مي رانيد. انساني که به مال شما نظر بد دارد.