کافه گردش
تعبیر خواب
۲۱ مرداد ۱۳۹۵, ۱۲:۲۴ ب.ظ

تعبیر خواب رسن

تعبیر خواب

تعبیر خواب رسن

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب رسن

تعبیر خواب رسن به روایت محمد بن سیرین

رسن درخواب عهد و پیمان است. اگر بیند دست در رسن زده بود و معلق آویخته، دلیل که بر قدر بلندی رسن از زمین بلندی و منزلت یابد. اگر بیند رسن ببرید و اندکی در دست او بماند، دلیل که از قدر و منزلت بیفتد.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب رسن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند رسن از آسمان آویخته بود و او دست در آن زده بود. دلیل که پیمانی بود میان او و ایزد حق تعالی چنانکه، اگر بیمار بود میگوید: ارگ حق تعالی مرا شفا دهد، چنین کنم. اگر بیند که بر رسن به پای ایستاده بود، دلیل بر تاکید همان پیمان کند که با حق تعالی کرده بود.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب رسن به روایت امام جعفر صادق

دیدن رسن در خواب بر چهار وجه است. اول: عهد و پیمان.

دوم: دین.

سوم: امانت.

چهارم: قضای حاجت.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب رسن به روایت جابرمغربی

اگر بیند دست بر رسن زده بود، دلیل که دست بر رسن دین حق تعالی زده باشد. و بعضی از معبران گویند: رسن، پیمان بود که هم با خلق و هم با خدای کرده بود. اگر بیند رسن درگردن او کرده بودند، دلیل که پیمانی در گردن او بود خدای را یا خلق را و در گذاردن تاخیر کند. اگر بیند از بام یا از جائی بلند خود را به رسن فروهشت، دلیل که ترک حاجت و مقصودی که دارد بگوید از ترس و بیم.

سارا ابراهیمی
268 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *