تعبیر خواب رسن

تعبیر خواب

تعبیر خواب رسن

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب رسن

تعبير خواب رسن به روايت محمد بن سيرين

رسن درخواب عهد و پيمان است. اگر بيند دست در رسن زده بود و معلق آويخته، دليل كه بر قدر بلندي رسن از زمين بلندي و منزلت يابد. اگر بيند رسن ببريد و اندكي در دست او بماند، دليل كه از قدر و منزلت بيفتد.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب رسن به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بيند رسن از آسمان آويخته بود و او دست در آن زده بود. دليل كه پيماني بود ميان او و ايزد حق تعالي چنانكه، اگر بيمار بود ميگويد: ارگ حق تعالي مرا شفا دهد، چنين كنم. اگر بيند كه بر رسن به پاي ايستاده بود، دليل بر تاكيد همان پيمان كند كه با حق تعالي كرده بود.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب رسن به روايت امام جعفر صادق

ديدن رسن در خواب بر چهار وجه است. اول: عهد و پيمان.

دوم: دين.

سوم: امانت.

چهارم: قضاي حاجت.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب رسن به روايت جابرمغربی

اگر بيند دست بر رسن زده بود، دليل كه دست بر رسن دين حق تعالي زده باشد. و بعضي از معبران گويند: رسن، پيمان بود كه هم با خلق و هم با خداي كرده بود. اگر بيند رسن درگردن او كرده بودند، دليل كه پيماني در گردن او بود خداي را يا خلق را و در گذاردن تاخير كند. اگر بيند از بام يا از جائي بلند خود را به رسن فروهشت، دليل كه ترك حاجت و مقصودي كه دارد بگويد از ترس و بيم.