تعبیر خواب سجاده

تعبیر خواب

vakonesh.com58ee9e8112ea33c84756a18115f071a9

تعبیر خواب

vakonesh.comba36b6920738f7c1edffac3fd77891a7

تعبیر خواب سجاده

تعبير خواب سجاده به روايت محمد بن سيرين

اگر بيند درمسجد در سجاده نشسته بود، دليل كه به سفر حجاز شود. خاصه چون بيند در مسجد معتكف باشد.

__________________________

تعبير خواب سجاده به روايت جابر مغربي

اگر بيند كه سجاده پشمين يا كرباسين داشت يا بخريد، دليل است به طاعت و عبادت حريص و راغب شود، اگر بيند سجاده او بسوخت يا ضايع شد، تاويل به خلاف اين است. اگر بيند سجاده او ابريشمين بود، دليل است كه طاعت و عبادت و نماز برپاي كند، ولي در راه دين ضعيف باشد.

__________________________

تعبير خواب سجاده به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن سجاده در خواب نيکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته يا ايستاده باشيد. چنانچه در خواب ببينيد بر سجاده متعلق به خودتان نشسته ايد نشان آن است که کاري نيک انجام مي دهيد و عملي در جهت رضاي خداوند مي کنيد. اگر در خواب ببينيد که سجاده اي داريد ولي ديگري بر آن به نماز ايستاده بنيان خير مي نهيد يعني کاري مي کنيد که ديگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند مي شوند و نام شما را به نيکي مي آورند مانند تعيين موقوفات و بناي مسجد و حفر قنات و ايجاد کاريز و بنياد سيل بند. اگر در خواب ببينيد که بر سجاده متعلق به ديگري به نماز ايستاده ايد شما از کار خير ديگران سود مي بريد. اگر ببينيد که سجاده خويش را شسته و در آفتاب گسترده ايد تا خشک شود از گناه توبه مي کنيد و از طريق خلاف برمي گرديد. اگر ببينيد که سجاده اي داريد اما سوخته يا سوراخ شده خواب شما مي گويد که گناهي مرتکب شده ايد که آثار آن باقي است و هنوز توبه نکرده ايد.