تعبیر خواب پل

تعبیر خواب

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب پل

 

 

 

تعبير خواب پل به روايت امام جعفر صادق

پل در خواب بر چهار وجه است. اول: مردي است كه همه مردمان را به كار آيد و حاجت همه كس را روا كند. دوم: پادشاه. سوم: نيكوئي و كامراني يافتن. چهارم: مال بسيار حاصل كردن. اگر بيند پل بيفتاد و خراب شد، دليل است بر تباهي حال پادشاه و نقصان ملك او.

____________

تعبير خواب پل به روايت محمد بن سيرين

پل در خواب پادشاه است يامردي بزرگ، كه مردمان به سبب او به مراد برسند.

____________

تعبير خواب پل به روايت ابراهيم کرماني

پل در خواب تاويلش نيكو باشد. اگر ديد از پل گذشت، دليل كه از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بيند. اگر ديد بنائي بر پل مي نهاد و عمارت مي كرد، دليل كه ولايت و شاهي يابد و مال بسيار او را جمع شود.

____________

تعبير خواب پل به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ويران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بيننده اعتماد و اطمينان بيشتري مي دهد در بيداري پل جاده يا راهي است که بر روي رود خانه يا دره و يا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب مي شود که ما بدون غوطه خوردن در آب يا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خويش ادامه دهيم و به زمين محکم و بي خطر برسيم. در خواب ما نيز پل همين معني را مي رساند و چون در روياي خويش پل ببينيم لاجرم بايد بدانيم که خطري هست که پل براي ايجاد امنيت نسبت به آن است. ليکن بايد ديد در خواب بيننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعيتي دارد. چنانچه در خواب ببينيم که از روي يک پل محکم و استوار و بزرگ مي گذريم همان طور که گفته شد بي ترديد خطري ما را تهديد مي کند که بزرگ قدرتمند و کريمي دستمان را مي گيرد و از مرحله خطر عبور مي دهد و به سر منزل امنيت مي رساند. اگر کارمند و حقوق بگير باشيم موقعيت شغلي بهتري مي يابيم و چنانچه کاسب باشيم اعتبار پيدا مي کنيم و نزد همگان مفتخر و معتبر مي شويم. پل در خواب مردي است بزرگ و با قدرت که بيننده خواب با او برخورد مي کند. پل ويران و شکسته، شکست و ناکامي است. پل لرزان، بي اعتباري و دلهره و تشويش است.ساخت پل خوب است. زير پل قرار گرفتن خوب نيست.