تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب پنیر

 

تعبير خواب پنیر به روايت محمد بن سيرين

پنير به خواب، اگر خشك باشد، مال اندك است كه از سفر حاصل شود بيننده را و پنيرتر، مال بسيار است، كه در حضر بدست آيد.

________________

تعبير خواب پنیر به روايت ابراهيم کرماني

پنير تر مال و نعمت است كه به آساني بيابد و پنير خشك سفري است با اندك منفعت. اگر كسي به خواب بيند نان با پنير ميخورد، دليل كه در سفري او را مالي اندك با غم و اندوه حاصل شود