تعبیر خواب پیسی

تعبیر خواب

تعبیر خواب پیسی

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب پیسی

تعبير خواب پیسی به روايت امام جعفر صادق

پيسي در خواب بر چهار وجه است.

اول: مال. دوم: ميراث. سوم: منفعت. چهارم: كار مشكل.

♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب پیسی به روايت محمد بن سيرين

پيسي در خواب، مال و توانگري است. اگر بيند تن او پيس شد، دليل كه به قدر آن مال و نعمت يابد

♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب پیسی به روايت جابرمغربي

اگر بيند با مردي پيس او را صحبت بود، اگر آن مرد مصلح و مستور است، دليل كه او را منفعت آخرت بود. اگر آن مرد مفسد و بخيل است، دليل كه او را از حرام منفعتي رسد.

♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب پیسی به روايت منوچهر مطيعي تهراني

چنانچه در خواب ببينيم که صورتمان لکه آورده و پيس شده است شرمگين مي شويم و رازي از ما فاش مي گردد که موجب خجلت و سرافکندگي ما مي گردد. اگر دست ما پيسي داشت کار زشتي مرتکب مي شويم که باز موجب خجلت مي شود. اين تعبير براي دست راست است. برخي از معبران نوشته اند پيسي در خواب ميراث است اما درست نيست و شرم و راز صحت دارد.