تعبیر خواب پیمانه

تعبیر خواب

تعبیر خواب پیمانه

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب پیمانه

تعبير خواب پیمانه به روايت محمد بن سيرين

پيمانه در خواب، نظام كار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پيمانه راست است

♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبير خواب پیمانه به روايت منوچهر مطيعي تهراني

پيمانه ظرفي است براي اندازه گيري مايعات. منظور جام نيست. پيمانه نظام کار است که بر مبناي درست باشد چون خود پيمانه بر عدل است و ميزاني را که معين کرده اند مي دهد. عده اي از معبران مي گويند پيمانه در خواب ميانجي است و رابط براي صلح و آشتي يا معامله. اگر پيمانه در دست داشته باشيد خواب شما مي گويد که کارها را بر مبناي صحت و درستي انجام مي دهيد. شکستن پيمانه ناکامي است. پر بودن آن کامروايي.