کافه گردش
تعبیر خواب
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵, ۱۲:۴۲ ب.ظ

تعبیر خواب چهارپا

تعبیر خواب

تعبیر خواب چهارپا

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب چهارپا

تعبیر خواب چهارپا به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند چهارپائی را فرا گرفت و آن چهارپای مطیع و فرمانبردار است، دلیل که به قدر و قیمت آن چهارپای از مردی بیابانی او را منفعت رسد. اگر بیند رمه چهارپایان دشتی پیش او حاضر بودند و مطیع او شدند، دلیل که گروهی که مسکن ایشان در بیابان است مطیع او شوند.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب چهارپا به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند چهارپایان دشتی را می پرستید، دلیل که مردمان دانا را خدمت کند.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب چهارپا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینید که چهار پایان بسیاری دارید مال و نعمت نصیب شما می شود. داشتن یک چهار پای مطیع خوب است و توفیق شما را خبر می دهد. دیدن الاغ در خواب آدم احمقی است که مفید است و سود می رساند. اسب جوان مردی است که به شما محبت و خدمت می کند و گاو فراخی نعمت و روزی و معیشت است. گوسفند نعمت است. هر چهار پایی را به جای خود می گویم ولی رویهم رفته چهار پایان در خواب خوب است و از نعمت و برکت خبر می دهد.

سارا ابراهیمی
222 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *