تعبیر خواب

تعبیر خواب,تعبیر خواب لال شدن,تعبیر خواب مردن,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب پرت شدن,تعبیر خواب تصادف کردن

96c5babd255c79eb61b73e3b3a49c1eb

برابر آنچه تاریخ مستند می گوید گویا خوابگزاری سابقه ای حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح داشته است. این چیزی است که از لوحه های گلی برجای مانده از گذشته برمی آید.تعبیر خواب. خواب ها و تعبیر آن در اسطوره های ایرانی مهم تلقی می شد و از این رو شاهان همواره در دربار خوابگزارانی داشتند و بعد از خواب های خوب یا بدی که می دیدند برای تعبیر آن از خوابگزاران استفاده می کردند.

 

حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

  الف   ب    پ   ت   ث   ج   چ   ح   خ   د ذ   ر   ز   ژ   س   ش
  ص  ض  ط   ظ   ع   غ   ف   ق   ك   گ   ل   م   ن   و   ه   ی
   آ