تعبیر خواب جادو

تعبیر خواب

تعبیر خواب جادو

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب جادو

تعبير خواب جادو به روايت منوچهر مطيعي تهراني

چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببينيد با توجه به باور و ناباوري خودتان مي توانيد تعبير آن را بيابيد. ما به طور کلي براي جادو گران قيافه اي زشت و کريه قائليم. اين جماعت چون فعل باطل دارند نمي توانند چهره اي روحاني و آسماني و فرشته سان داشته باشند پس ديدن جادوگران در خواب ميمون نيست و بيننده خواب در فرداي بيداري بهتر است صدقه بدهد.