ریما گشت سالیان سفر
فوتبال
فوتبال
تعبیر خواب
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵, ۱۲:۴۲ ب.ظ

تعبیر خواب چهارپا

تعبیر خواب

تعبیر خواب چهارپا

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب چهارپا

تعبیر خواب چهارپا به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند چهارپائی را فرا گرفت و آن چهارپای مطیع و فرمانبردار است، دلیل که به قدر و قیمت آن چهارپای از مردی بیابانی او را منفعت رسد. اگر بیند رمه چهارپایان دشتی پیش او حاضر بودند و مطیع او شدند، دلیل که گروهی که مسکن ایشان در بیابان است مطیع او شوند.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب چهارپا به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند چهارپایان دشتی را می پرستید، دلیل که مردمان دانا را خدمت کند.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب چهارپا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینید که چهار پایان بسیاری دارید مال و نعمت نصیب شما می شود. داشتن یک چهار پای مطیع خوب است و توفیق شما را خبر می دهد. دیدن الاغ در خواب آدم احمقی است که مفید است و سود می رساند. اسب جوان مردی است که به شما محبت و خدمت می کند و گاو فراخی نعمت و روزی و معیشت است. گوسفند نعمت است. هر چهار پایی را به جای خود می گویم ولی رویهم رفته چهار پایان در خواب خوب است و از نعمت و برکت خبر می دهد.

سارا ابراهیمی
47 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *