آزاده صمدی و بهاره کیان افشار در برنامه خوشا شیراز /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: آزاده صمدی و بهاره کیان افشار در شیراز

Snapshot_2016-01-03_133724

آزاده صمدی و بهاره کیان افشار در شیراز

Snapshot_2016-01-03_133740
آزاده صمدی

Snapshot_2016-01-03_133758