استاد شجریان در کنار یک آهو در آمریکا/عکس

این عکس در پارکهای اطراف واشنگتن که در شهریور سال ۱۳۶۹ گرفته شده است.

98864_654