اولین قطار گردشگری اروپایی در تهران +تصاویر

نخستین قطار گردشگران اروپایی با ۷۸ مسافر هشتم مهر ماه جاری از مرز رازی وارد کشور شد و امروز صبح به تهران رسید.

j7d28nqjsdjhx09qekt wfx6wyr0h98wef1fea 10ptmdtw054c2o7ks0y fuaw5kpz250tt1mppf9v j142iivtzryl2j4nxqh 8jqritpujyjvwstmjby w8dcd6avdhno297i14tu fr43nqamdhzpcti66li