بدل جواد ظریف/عکس

بدل جواد ظریف/عکس

2

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه

3

ادواردو نلو وینگادا مربی پرتغالی