تصاویری از مرکز طلای جهان

تصاویری از مرکز طلای جهان

اینجا مرکز طلای جهان

ساحل عاج، یکی از مراکز اصلی طلای جهان است، مردم فقیر و بومی منطقه با زور اسلحه طلا را استخراج می کنند و در اختیار اربابان خود قرار می دهند

  اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)

  اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)

 اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)

 اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)

 اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)

  اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)

 اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)

 اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)

 اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)

 اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)

 اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)

 اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)

 اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)  اینجا مرکز طلای جهان است (عکس)