دست‎بوسی شاه از ملکه دانمارک /عکس

پورتال خبری واکنش: سفر محمد‌رضا پهلوی به دانمارک و استقبال ملکه اینگرید از پادشاه ایران در قصر فردنزبورگ. (عکاس: آلن موئه)

 دست‎بوسی شاه از ملکه اینگرید