دو قلوهای مجید صالحی + عکس

235619_801

آروین و حنا، دوقلوهای مجید صالحی هستند.