زنان زحمتکش ایرانی در حال برداشت چای /تصاویر

زنان زحمتکش ایرانی در حال برداشت چای /تصاویر

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/02/21/13940221133247764_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/02/21/13940221133244722_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/02/21/13940221133234644_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/02/21/13940221133601966_PhotoL.jpg