سحر قریشی در حال اشاره کردن! /عکس

سحر قریشی در حال اشاره کردن! /عکس

سحر قریشی هم در حال اشاره کردن تشریف دارند, اما به کجا؟

این روز ها مُد شده موقع عکس انداختن با انگشت اشاره به یک جایی اشاره کنی. مهم نیست به چه و کجا! مهم این است که فقط اشاره کنی! در این عکس سحر قریشی هم در حال اشاره کردن تشریف دارند!

سحر قریشی