سلفی افسانه پاکرو با دوست کُره‌ای /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: سلفی افسانه پاکرو و دوستِ چشم بادامی اش در یکی از کشورهای شرق آسیا. کلاً افسانه اعتقاد زیادی به توضیحِ عکس در زیر پست هایش ندارد و معتقد است که هوادارِ واقعی، خودش همه چیز را درک خواهد کرد!

سلفی افسانه پاکرو با دوست کُره‌ای /عکس

عکس جدید افسانه پاکرو