سلفی حسام نواب صفوی با ببر

پرتال اجتماعی واکنش:سلفی دیدنی حسام نواب صفوی با ببر درنده

Snapshot_2016-01-02_134538

حسام نواب صفوی در کنار ببر

حسام نواب صفوی با انتشار عکس زیر نوشت:

ميگن ببر درنده خو است وهر كس كه وارد حريمش شود تعارف ندارد او را ميدرد، من با صداقت كامل به حريم او رفتم هر لحظه ميتوانست مرا تكه تكه كند اما چون به قدرت خودش اطمينان داشت نه تنها ناراحت نشد بلكه اجازه داد باهاش عكس سلفي بگيرم بعد با هم دوست شديم و توافق كرديم با هم دوست بمانيم وتا آخر زير توافقش نزد پس نتيجه ميگيريم موجو داتي كه قدرتمند هستند زير توافق خود نميزنند ،كاش بعضي از دوستان همسايه و دوستان دور كمي از مرام قوي ترين موجود جهان ياد بگيرند.