سلفی حنیف عمران زاده با خواهر زاده‌اش

پرتال اجتماعی واکنش:  حنیف عمران زاده مدافع استقلال تصویر زیر را در صفحه اجتماعی خود منتشر کرده و نوشته: «من و احمد دایی.»

 

 سلفی حنیف و خواهرزاده اش

سلفی حنیف و خواهرزاده اش