سلفی رضا گلزار در حال گریم شدن برای فیلم خشکسالی و دروغ /عکس

سلفی رضا گلزار در حال گریم شدن برای فیلم خشکسالی و دروغ /عکس 

رضا گلزار در حال گریم شدن برای فیلم خشکسالی و دروغ

رضا گلزار در حال گریم شدن برای فیلم خشکسالی و دروغ