سلفی ویشکا آسایش با ژستی متفاوت

پرتال اجتماعی واکنش:ویشکا آسایش با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت:

سرماى زياد، آفتاب داغ

سلفی ویشکا آسایش با ژستی متفاوت

سلفی ویشکا آسایش