شباهت پسر نسرین مقانلو به رونالدو /عکس

پرتال خبری واکنشنسرین مقانلو با انتشار عکس زیر نوشت:
اینم پسر بزرگ من ارشیا
میگن خیلی شبیهه رونالدوست.
شباهت داره،خودم هم جا خوردم

شباهت پسر نسرین مقانلو به کریس رونالدو