شهرزاد کمالزاده در ماشین پلیس /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: شهرزاد کمالزاده و مأموریت جدیدشان در این ماشین پلیسِ فسقلیِ ترکیه ای. مأموریت جدید شهرزاد، مراقبت از منزل فاطیما گل و جلوگیری از تکرار مجدد اتفاقاتی است که میتوانند منجر به یک سریال سیصد قسمتی بشوند!
شهرزاد کمالزاده در ماشین پلیس /عکس

عکس جدید شهرزاد کمالزاده