صبح بخیر شبنم قلی خانی به هوادارانش /عکس

صبح بخیر شبنم قلی خانی به هوادارانش /عکس

 

شبنم قلی خانی بازیگر کش.رمان که در استرالیا به سر میبرد با انتشار عکسی در صفحه شخصی اش نوشت :
ميتوان زيبا زيست

نه چنان سخت که از عاطفه دلگيرشويم
نه چنان بي مفهوم که بمانيم ميان بدوخوب
لحظه ها ميگذرند
گرم باشيم پرازفکرواميد
عشق باشيم وسراسرخورشيد
زندگي همهمه مبهمي از ردشدن خاطره هاست
هرکجاخنديديم هرکجاخندانديم
زندگاني آنجاست
بي خيال همه تلخیها
صبح جمعه تون خوش

 صبح بخیر شبنم قلی خانی به هوادارانش