عكس رضا كيانيان و حسام نواب صفوی

عكس رضا كيانيان و حسام نواب صفوی

حسام نواب صفوي اين عكس را در اينستاگرام منتشر كرده و نوشته: با دوست خوبم رضا كيانيان.