عکسی قدیمی از ساخت میدان آزادی

عکسی قدیمی از ساخت میدان آزادی